Nhà hàn trên hai từn, phục vụ ít nhất 2 trăm, nhân viên trên 100 mới lo hết "vụ việc".