Trăm nghe không bằng 1 thấy ...
xưa nay nghe đồn nhà Ủn sợ đi tàu bay ... nghe vậy tưởng vậy ...
đúng là Ủn có sợ đi tàu bay nên chỉ đi máy bay và xe lửa ...

Máy bay của Ủn nè
Hidden ContentHidden Content

Con Lừa Bay ...
chưa từng thấy con "chuyên cơ" nào giống con nầy
xe lửa của Ủn thỉ chưa có anh đại nào từng có