mới là ngày làm vườn khỏa thân thế giới 2023.

Chưa tới ngày mà coi bộ căng rồi ha !!