Hữu Phước · Thanh Hương · Túy Hoa · Túy Phượng · Út Bạch Lan


hồi đó tuồng viết tới đó thị ngưng đủ biết kết cuộc là đẹp rồi ...
viết tuồng ngày nay ... nếu không rước dì cháu nó dìa luôn thì tuồng chưa hết
làng nhạc Việt khó hiểu ...
Tình Cô Gái Huế sau nầy có thêm một tuồng mới (Số Đỏ)
Soạn giả viết được tuồng mà không tạo được tên tuồng mà ...
phải lụm cả hai tên "Tình Cô Gái Huế" + (Số Đỏ) gán vô là sao