Music Box #52 | Bằng Kiều, Lam Anh, Trần Thái Hòa - Tình Khúc Trường Sa