Short Movie - The child who made the world cry!Don't judge.
Raise children with humanism.
Help them who do not have that the Almighty God helps you.

Đừng phán xét.
Nuôi dạy trẻ em bằng chủ nghĩa nhân văn.
Hãy giúp họ những người không có mà Đức Chúa Trời toàn năng sẽ giúp bạn.