Hidden Content Nguyên văn bởi hungde62 Hidden Content
Theo quy định trong đại số thì khi không có ngoặc đơn: ưu tiên phép cộng và trừ sau đó mới đến phép nhân và chia
Có thật vậy không ?
Bạn hãy dùng Excel rồi đánh vào như thế nầy : =5+1*10 xem nó ra như thế nào ?