Bão số 12 thổi bay người, xe la liệt tại Nha Trang, Khánh Hòa.