Cái sốp Nik này hồi trước giá $150.00 bây giờ Gúc gồ cho không. Quá sộp.