TNCD513 - Top Hits 53 - Vẫn Yêu Một Người
[FLASH]http://imagecollectionforu.com/online/flash/album/EZEFZB9.swf[/FLASH]