Bạn Thân - Mai Thanh Sơn - Trúc Hồ - Quốc Khanh [Asia 71]