Google dịch từ phần tiếng Ăng Lê phía dưới ...

"
Tình cờ nghe thấy tại một cửa hàng tạp hóa bởi một người đang xếp hàng chờ phía sau một phụ nữ nói trên điện thoại di động của mình bằng một ngôn ngữ khác. Trước mặt cô là một người đàn ông da trắng. Sau khi người phụ nữ cúp máy, anh ta lên tiếng.

Người đàn ông: "Tôi không muốn nói bất cứ điều gì khi bạn nói chuyện điện thoại, nhưng giờ bạn đang ở Mỹ. Bạn cần nói tiếng Anh."

Người phụ nữ: "Xin lỗi?"

Người đàn ông: *rất chậm* "Nếu bạn muốn nói tiếng Mexico, hãy quay lại Mexico. Ở Mỹ, chúng tôi nói tiếng Anh."

Người phụ nữ: "Thưa ông, tôi đã nói tiếng Navajo. Nếu bạn muốn nói tiếng Anh, hãy quay lại Anh."


Overheard at a grocery store by someone waiting in line behind a women speaking on her cellphone in another language. Ahead of her was a white man. After the woman hangs up, he speaks up.

Man: "I didn't want to say anything while your were on the phone, but you're in America now. You need to speak English."

Woman: "Excuse me?"

Man: *very slow* "If you want to speak Mexican, go back to Mexico. In America, we speak English."

Woman: "Sir, I was speaking Navajo. If you want to speak English, go back to England."