Của xứ Uruguay bắc qua phá Garzon
Ước gì VN có được vài con hen ...

...