Chính vì những chính sách xã hội và trợ cấp quá hấp dẫn, rất nhiều người muốn đến Mỹ chỉ để làm người nghèo, nhưng thực tế hoàn toàn khác.


Lương bên Mỹ tính bằng ngàn USD...