Mùa Thu Và Lữ Khách !!!


Chiều Tím Thu về Trời se lạnh
Lòng Người Lữ Khách vội lướt nhanh ...
Vào Trang Web nhỏ mong sưởi
...