Tui muốn làm quen với đồng hương cà mau để nói chuyện trên trời dưới đất ở tỉnh cua mình có ai tham gia khộng
cám ơn