Y Phụng & Bằng Kiều - (Live) Như đã dấu yêu (Đức Huy)