Có rất nhiều người thắc mắc về việc làm thế nào để kiểm tra khả năng kết nối IPv6. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra kết nối IPv6,

1. Sử dụng trình duyệt
Có nhiều trang web trên Internet có thể kiểm tra kết nối IPv6, đây là một trong số đó:

Hidden Content
Hidden Content

Hidden Content (Chứng nhận IPv6 miễn phí Hurricane Electric)
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content (Biểu đồ kết nối RIPE IPv6 Day)
Hidden Content (Bao gồm kiểm tra tốc độ IPv4 so với IPv6 và kiểm tra Website)

Hidden Content

2. Sử dụng "ping"
- Hệ điều hành Unix:

ping6 ipv6.google.com
PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:db8:100:603e:e554:e63:3494 --> 2a00:1450:8003::69
16 bytes from 2a00:1450:8003::69, icmp_seq=0 hlim=55 time=40.915 ms
16 bytes from 2a00:1450:8003::69, icmp_seq=1 hlim=55 time=41.042 ms
16 bytes from 2a00:1450:8003::69, icmp_seq=2 hlim=55 time=41.695 ms
^C
--- ipv6.l.google.com ping6 statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 40.915/41.217/41.695/0.342 ms

- Hệ điều hành Windows:

C:\Users\example>ping ipv6.google.com

Pinging ipv6.l.google.com [2a00:1450:8003::93] with 32 bytes of data:
Reply from 2a00:1450:8003::93: time=41ms
Reply from 2a00:1450:8003::93: time=39ms
Reply from 2a00:1450:8003::93: time=40ms
Reply from 2a00:1450:8003::93: time=42ms

Ping statistics for 2a00:1450:8003::93:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 39ms, Maximum = 42ms, Average = 40ms

3. Sử dụng traceroute
- Hệ điều hành Unix:

# traceroute6 ipv6.google.com
traceroute6 to ipv6.l.google.com (2a00:1450:8003::69) from 2001:db8:100:603e:e554:e63:3494, 64 hops max, 12 byte packets
1 ipv6.myhome.example.org 2.013 ms 0.489 ms 0.410 ms
2 gw-392.dus-01.de.provider.net 19.032 ms 17.793 ms 18.984 ms
3 provider.gateway.example.com 18.508 ms 18.031 ms 17.888 ms
4 2001:7f8Hidden Content :3b41:0:1 29.801 ms 29.206 ms 28.997 ms
5 2001:4860:Hidden Content 0:5bd 34.599 ms 29.544 ms
2001:4860:Hidden Content 0:60d 31.888 ms
6 2001:4860:Hidden Content 0:fbc 37.660 ms 41.811 ms
2001:4860:Hidden Content 0:fdd 37.062 ms
7 2001:4860:Hidden Content 0:2a 42.040 ms 40.688 ms 40.882 ms
8 2001:4860:Hidden Content 0:66f 117.120 ms
2001:4860:Hidden Content 0:66e 115.167 ms 40.701 ms
9 2001:4860:0Hidden Content :2d 42.047 ms 43.176 ms 51.058 ms
10 2a00:1450:8003::69 42.156 ms 41.779 ms 41.387 ms

- Hệ điều hành Windows:

C:\Users\example>tracert ipv6.google.com

Tracing route to ipv6.l.google.com [2a00:1450:8003::93]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms <1 ms ipv6.myhome.example.org [2001:db8:100::1]
2 18 ms 18 ms 17 ms gw-392.dus-01.de.provider.net [2001:db8:200:187::1]
3 22 ms 17 ms 16 ms provider.gateway.example.com [2001:db8:200::1]
4 27 ms 26 ms 30 ms 2001:7f8Hidden Content :3b41:0:1
5 34 ms 30 ms 31 ms 2001:4860:Hidden Content 0:60d
6 33 ms 33 ms 35 ms 2001:4860:Hidden Content 0:fdd
7 42 ms 41 ms 39 ms 2001:4860:Hidden Content 0:12
8 40 ms 40 ms 40 ms 2001:4860:Hidden Content 0:66f
9 41 ms 50 ms 50 ms 2001:4860:0Hidden Content :2d
10 45 ms 40 ms 40 ms 2a00:1450:8003::93

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Theo quantrimang