Lò đào tạo thần y, chỉ VN mới có vụ này quá, hệ thống đào tạo y học quá khủng Hic...