Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn nhân ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (19/6)