Hơn hai muơi năm sau, xem lại cuộc phỏng vấn Cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại Colorado, Hoa Kỳ (03/05/1993 - 03/05/2017)