.
Nhạc thuyền nhân: LỜI RU SÓNG VỖ

-Thơ Huỳnh Tâm Hoài- Nhạc Nguyễn Hữu Tân - Ca sĩ Diệu Hiền

.